RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej "RODO").

 • Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Invest Complex, każda z nich ma siedzibę przy Os. E. Raczyńskiego ¼, 62-020 Swarzędz, to jest : Invest Complex Dunajecka Sp. z o.o. Sp. k., Invest Complex Beta Sp. z o.o. II Sp. k., Invest Complex Beta Sp. z o.o. Pleszew Sp. k., Invest Complex Developer Sp. z o.o. Sp. k., Invest Complex Developer Sp. z o.o. Gwiazdowo Sp. k., Invest Complex Developer Sp. z o.o. Dominowo III Sp. k., Invest Complex Transportowa Sp. z o.o. Sp. k., Każda z powyższych spółek zwana jest dalej „Administratorem”, a wszystkie spółki łącznie zwane są dalej "Administratorami".
 • Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@invest-complex.com;
  • listownie: Invest Complex Dunajecka Sp. z o.o. Sp. k. . z siedzibą w Swarzędzu (62-090) Os. E. Raczyńskiego 1/4

W szczególności może się Pani/Pan kontaktować z Administratorami w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punktach 8 i 9 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 10.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi deweloperskiej, zarządzania nieruchomością i rozliczeniami księgowymi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B, C i D RODO. tj. osoba, której dane dotyczą jest stroną umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej w zakresie od zawarcia umowy rezerwacyjnej do obsługi posprzedażowej, w szczególności:
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Państwa zgody, jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), lub
  • podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Panią/Pana wyrażone (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub
  • umówienia się z Państwem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez 6 lat, licząc od końca roku, w którym podpisano protokół przekazania lokalu.
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych (informacje w tym ustępie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały w sposób inny niż od tejże osoby, której dane dotyczą (np. od pośrednika nieruchomości, czy też innego podmiotu z którego usług te osoby korzystają/ły):
  • dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail itp. lub
  • informacje dotyczące preferencji zakupowych, np. lokalizacja, powierzchnia lokalu itp.

oraz wskazanie źródła pochodzenia danych:

Państwa dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez podmiot, z którego usług Pani/Pan korzystał, a który wymieniony został w informacji przewodniej do niniejszej klauzuli.

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana zgodzie, o której mowa w punkcie 3 lit. a, lub
  • do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy, o której mowa w punkcie 3 lit. b, lub
  • w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w punkcie 3 lit. c – do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty powiązane osobowo i kapitałowo ze spółkami Invest Complex z siedzibą w Swarzędzu Os. E. Raczyńskiego ¼, pracownicy i współpracownicy Administratora,
  • banki, towarzystwa ubezpieczeń, pośrednicy finansowi, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, prawne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności Wiktorowi Sikorskiemu – właścicielowi przedsiębiorstwa Premium Finance z siedzibą w Poznaniu ul. Poznańska 62/14, bądź innemu wskazanemu przez Państwa ekspertowi finansowemu w celu umożliwienia mu obsługi finansowej transakcji,
  • pośrednicy nieruchomości (jeżeli Państwa zgoda została zebrana za ich pośrednictwem).
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
 • W zakresie, w jakim udzieli Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów.
 • Informacje w tym punkcie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały bezpośrednio od tych osób.
 • Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Państwa aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Państwu informacji o produktach i usługach, których nabyciem możecie być Państwo najbardziej zainteresowani. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Monika Piotrowska Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych al. Niepodległości 16/18 61-716 Poznań, email: iod@poznan.uw.gov.pl.

Polityka Prywatności